Vrienden van het Spaarne | Privacyverklaring

Vrienden van het Spaarne, gevestigd aan Roelof Hartstraat 26 I, 1071 VJ Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://vriendenvanhetspaarne.nl
Roelof Hartstraat 26 I
1071 VJ Amsterdam
+31625053100

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vrienden van het Spaarne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vriendenvanhetspaarne.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken.
Vrienden van het Spaarne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Vrienden van het Spaarne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vrienden van het Spaarne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vrienden van het Spaarne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam > 7 jaar > wettelijke verplichting
– Adresgegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting
– Telefoonnummer > informeren
– E-mailadres > informeren

Delen van persoonsgegevens met derden
Vrienden van het Spaarne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vrienden van het Spaarne blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vrienden van het Spaarne gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vrienden van het
Spaarne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vriendenvanhetspaarne.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Vrienden van het Spaarne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vrienden van het Spaarne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via info@vriendenvanhetspaarne.nl.